_ Event & Report

PM: Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner i Klimator AB (publ)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 500 000

teckningsoptioner, motsvarande cirka 4 procent av Bolagets totala antal utestående aktier, enligt

nedan angivna villkor och i övrigt godkänner nedan beskrivna åtgärder för införande av ett

incitamentsprogram.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187