_ Event & Report

IPO 2020


Klimator genomför en IPO under

perioden 25 sep – 9 okt 2020

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag, världsledande inom tillämpad vägklimatologi. Bolagets patenterade teknologi gör det möjligt att med mycket hög precision göra prognoser om nuvarande och kommande vägväder för hela vägnät. Teknologin är baserad på över 30 års forskning vid Göteborgs universitet. Bolagets prognoser gör det möjligt för vintervägsindustrin att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimator har på senare år mottagit ett stort intresse från fordonsindustrin som söker lösningar på hur självkörande funktioner ska kunna användas under vinterförhållanden.

Bolaget står inför en mycket expansiv tillväxtfas och har tagit beslut om att genomföra en publik spridningsemission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market. En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Om erbjudandet fulltecknas tillförs Klimator initialt 21,25 MSEK före emissionskostnader och kan i mars 2022 tillföras ytterligare mellan 7,5 MSEK till 17,5 MSEK vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner.

”Efter över 30 år av forskning och 20 år som bolag står vi nu inför en mycket spännande fas där vi kommande år kommer ta stora kommersiella kliv framåt. Vår teknologi är färdigutvecklad, bevisad genom flera olika kundprojekt, och efterfrågad av vintervägs- och fordonsindustrin för att lösa utmaningar de står inför. Särskilt fordonsindustrin är mycket aktiva med att söka lösningar för att bättre nyttja självkörande funktioner. I och med börsnoteringen får vi de finansiella resurser vi behöver för att bättre ta till vara på det momentum vi just nu befinner oss i”, kommenterar Torbjörn Gustavsson, VD och styrelseledamot, Klimator

Pressmeddelande om godkännande av notering, 2020-09-24

Erbjudandet i korthet

Teckningstid: 25 september – 9 oktober 2020

Teckningskurs: 17 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Emissionsvolym: Erbjudandet består av högst 1 250 000 units, motsvarande högst 2 500 000 aktier och 1 250 000 teckningsoptioner. Vid full teckning tillförs Klimator initialt 21,25 MSEK. Vid full teckning av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget mellan 7,5 MSEK – 17,5 MSEK i mars 2022.

Värdering: 85 MSEK pre-money

Teckningsförbindelser: Cirka 13,4 MSEK motsvarande cirka 63 procent av erbjudandet

Notering på Spotlight Stock Market: Beräknad första handelsdag på Spotlight är den 23 oktober 2020 under tickern KLIMAT

Optionsvillkor: Nyttjandeperiod 14 mars – 31 mars 2022. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs motsvarande 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Klimators aktie under perioden 17 februari – 9 mars 2022. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK eller överstiga 14 SEK.

Anmälan

Anmälan via Aqurat Fondkommission

Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med erbjudandet. Anmälan kan ske direkt till Aqurat genom ifyllande av nedan anmälningssedel som skickas per post eller e-post till Aqurat på angiven adress. Anmälan kan även ske digitalt med hjälp av BankID på www.aqurat.se/klimator2020/

Klimator i Media

Presentation hos Aktiespararna (länk)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187