_ Event & Report

Teckningskursen fastställd för Klimators teckningsoption av serie 2020/2022 TO1

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2020/2022 TO1 har i enlighet med optionsvillkoren beräknats till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Klimators aktie under perioden från och med den 17 februari 2022 till och med den 9 mars 2022, dock lägst 6,00 SEK och högst 14,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen uppgick under mätperioden till cirka 5,43 SEK och således har teckningskursen fastställts till 6,00 SEK per aktie.

Utnyttjandeperioden löper under perioden från och med den 14 mars 2022 till och med den 31 mars 2022, under vilken en (1) teckningsoption av serie 2020/2022 TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Klimator.

Teckningsoptioner av serie 2020/2022 TO1 utfärdades i samband med att Klimator genomförde en publik spridningsemission av units under september/oktober 2020 inför Bolagets notering på Spotlight Stock Market. Sammanlagt finns det 1 250 000 teckningsoptioner av serie 2020/2022 TO1 utställda.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Klimator 7,5 MSEK före emissionskostnader, varvid antal aktier i Bolaget ökar med 1 250 000 aktier; från 13 400 000 aktier till totalt 14 650 000 aktier. Samtidigt ökar aktiekapitalet med 62 500 SEK; från 670 000 SEK till totalt 732 500 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökas antalet aktier i Bolaget motsvarande en utspädningseffekt om cirka 8,5 procent av kapitalet och rösterna i Klimator.

Teckningsoptionerna av serie 2020/2022 TO1 med ISIN-kod SE0014808424 är föremål för handel på Spotlight Stock Market. Teckningsoptionerna handlas till och med den 29 mars 2022.

Instruktioner för hur teckningsoptionerna utnyttjas

Innehavare vars teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (optioner finns på en depå, exempelvis hos Avanza eller Nordnet) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank eller förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 31 mars 2020, eftersom olika banker och förvaltare har varierande handläggningstider.

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoption av serie 2020/2022 TO1 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen av teckningsoptioner av serie 2020/2022 TO1, så att den är emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast den 31 mars 2022, kl. 15.00.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

Klimators hemsida; www.klimator.se/investors

Aqurat Fondkommission AB:s hemsida; www.aqurat.se

Registrering av nya aktier

Klimator kommer vid utnyttjandeperiodens slut att registrera de aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2020/2022 TO1. Anmälan om registrering av nya aktier vid Bolagsverket är beräknad att inges till Bolagsverket kring vecka 14/15 2022.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2022 TO1 planeras att publiceras via pressmeddelande så snart som möjligt och beräknas att ske några dagar efter utnyttjandeperiodens avslutande.

Så snart de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och Euroclear, kommer interimsaktier att omvandlas till ordinarie aktier i Klimator, samt upptas till handel på Spotlight Stock Market.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2020/2022 TO1

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2020/2022 TO1 finns tillgängliga på Klimators hemsida, www.klimator.se/investors.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187