_ Event & Report

Kallelse till extra bolagsstämma

Mot bakgrund av den pågående Covid19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det innebär att stämman kommer genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhands röstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs samma dag som stämman så snart som utfallet av röstningen
sammanställts.

 

INFORMATION OM FÖRHANDSRÖSTNINGM.M.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman genom förhandsröstning ska:

- dels vara upptagen som aktie ägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 4 mars 2021,

- dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar under rubriken ”Förhandsröstning genom poströstning” nedan så att röstformuläret är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 mars 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltar registrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltar registrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, begära att vara omregistrerad för aktierna i eget namn iBolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan om registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före måndagen den 8mars 2021, då om registreringen måste vara verkställd, begära det hos sin bank eller förvaltare.

 

Förhandsröstning genom poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand genom s.k.poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.klimator.se/investors. Formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 mars 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Klimator AB, Arvid Hedvalls backe 4, 411 33Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till investor@klimator.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten, dvs. förhandsrösten i sin helhet, att anse som ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av röstformuläret.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.         Val av ordförande vid stämman

2.         Val av en eller två protokoll justerare

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd

4.         Godkännande av dagordning

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.         Beslut om riktad nyemission av aktier

 

Se bifogade dokument "2021-02-24 Kallelse till extra bolagsstämma"  för BESLUTSFÖRSLAG

ÖVRIGINFORMATION

Majoritetskrav

För giltigt beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 6) krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Antalaktier och röster

Vid tid punkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget till 12 500 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Stämmohandlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.klimator.se/investors, hos Bolaget på adress Arvid Hedvalls backe 4, 411 33 Göteborg samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Förslag tillbeslut enligt punkt 6 är fullständigt utformat i kallelsen.

 

Upplysningar inför stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Klimator AB, Arvid Hedvalls backe 4, 411 33 Göteborg eller via e-post till investor@klimator.se, senast tisdagen den 2mars 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på www.klimator.se, senast fredagen den 5 mars 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

 

Personuppgifter

För information om hur aktieägares personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

                                                         

Göteborg i februari 2021

KLIMATORAB

Styrelsen

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187